Všeobecné obchodné podmienky

Obsah

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto Podmienky inzercie na porovnavacmaklerov.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli porovnavacmaklerov.sk.

 2. Prevádzkovateľom portálu porovnavacmaklerov.sk (ďalej len „Portál“) a poskytovateľom služieb je spoločnosť Muvity s.r.o., so sídlom Mraziarenská 270/3, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 128421/B, IČO: 51 640 457 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty:info@porovnavacmaklerov.sk; tel. kontakt: +421 948 648 578.

 3. Službou sa rozumejú online realitné inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu medzi Používateľmi Portálu (ďalej len „Služba“).

 4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).

 5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba predávajúca alebo inzerujúca svoj súkromný majetok (ďalej len „Súkromný inzerent“).

 6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj, resp. inzerciu nehnuteľnosti v rámci predmetov svojej obchodnej činnosti alebo právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ inzerujúca svoj majetok (ďalej len „Firemný inzerent“).

 7. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia Doplnkových služieb (uvedených nižšie), kúpu tovarov / služieb a s tým súvisiace služby ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod (ďalej len „Kupujúci“).

 8. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“).

II. Základné podmienky používania

 1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického prostredia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (nehnuteľnosti) a možnosť zobrazovať tento tovar ďalším Používateľom. Prevádzkovateľ však nenesie zodpovednosť za obsah pridávaných inzerátov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod. Uzavretím obchodu dochádza teda ku vzniku kúpnej, nájomnej alebo obdobnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.

 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má iné práva, vrátane vytvorenia konta používateľa (súkromného alebo firemného) na príslušnom portáli, pokiaľ ho tam používateľ nemal vytvorené.

 4. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami a Všeobecnými podmienkami pre servery prevádzkované spoločnosťou Muvity s.r.o.

 5. Služby Portálu sú spoplatnené iba pre Firemných inzerentov. Pre realitné kancelárie a developerov je inzercia spoplatnená podľa cenníka, ktorý je dostupný na vyžiadanie. Využívanie inzertných služieb Portálu nie je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb.

 6. Inzercia na Portál nie je prístupná pre Súkromných inzerentov. Súkromný inzerent však môže využiť službu portálu „Predávam nehnuteľnosť“ a kontaktovať ľubovoľných maklérov odoslaním vyplneného formulára o základných údajoch nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom budúceho predaja.

 7. Odoslaním formulára podľa bodu 6. tohto článku Podmienok Používateľ súhlasí s poskytnutím osobných údajov a údajov o nehnuteľnosti vyplnených Používateľom v predmetnom formulári. Používateľ týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že po odoslaní formulára súhlasí s poskytnutím všetkých údajov, ktoré sú predmetom formulára Portálu a maklérom, ktorých sa Používateľ rozhodol touto formou kontaktovať.

 8. Používateľ, ktorý zadáva inzeráty ako súkromná osoba sa týmto zaväzuje, že inzeruje svoje vlastné nehnuteľnosti. V prípade podozrenia, že sa nejedná o súkromnú inzerciu má Prevádzkovateľ právo vyžiadať si doklad preukazujúci právny vzťah vlastníka k inzerovanej nehnuteľnosti (napr. kópiu listu vlastníctva), tieto inzeráty vymazať resp. bez upozornenia zrušiť Používateľovi prístup.

 9. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce právo k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov: používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

 10. V súvislosti s poskytovaním a využívaním služieb Portálu má Prevádzkovateľ právo osloviť Používateľa, o ktorom v súlade s týmito Podmienkami nadobudol informáciu, že prostredníctvom ponuky zverejnenej na Portáli nadobudol vlastníctvo nehnuteľnosti a/alebo iným spôsobom využil služby Firemného inzerenta inzerujúceho na portáli, za účelom poskytnutia hodnotenia (recenzie) služieb Firemného inzerenta.

III. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje Používateľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia, za účelom plnenia zmluvy, v ktorej Požívateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Používateľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) nevyžaduje súhlas Používateľa ako dotknutej osoby.

 2. Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

  g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Používateľa ako dotknutej osoby.

 3. Používateľ, na základe písomnej žiadosti, má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

  a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

  b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

  c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

 4. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Používateľ zadá do svojho používateľského konta za účelom využívania Služby v zmysle týchto Podmienok. Používateľ berie tiež na vedomie, že Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov ďalších sprostredkovateľov. Používateľ má tiež právo informovať sa u spoločnosti, ktorým sprostredkovateľom boli jeho údaje poskytnuté.

 5. Prevádzkovateľ v prípade, ak spracúva osobné údaje pri poskytovaní služby pre Používateľa, koná tak najmä v postavení prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

 6. Prevádzkovateľ v prípade, ak spracúva osobné údaje tretích osôb, ktoré mu boli poskytnuté Používateľom v súvislosti s využitím služieb, koná tak v postavení sprostredkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ, ktorý je v takejto situácii považovaný za prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, je v takomto prípade povinný osobné údaje poskytovať Prevádzkovateľovi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a inými relevantnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ sa pri spracovaní údajov riadi ustanoveniami týchto Pravidiel.

 7. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne za účelom poskytovania Služby pre Používateľa v zmysle týchto Podmienok. Predmetom spracovania osobných údajov sú najmä osobné údaje Používateľov, ktoré poskytuje Používateľ Prevádzkovateľovi za účelom využívania Služby tzn. online realitné inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu medzi Používateľmi Portálu.

 8. Osobné údaje, ktoré spracúva Prevádzkovateľ nie sú osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia, biometrickými údajmi, genetickými údajmi ani osobnými údajmi týkajúcimi sa rozsudkov v trestných veciach alebo trestných činov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

 9. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o všetkých údajoch a osobných údajoch, ktoré Používateľ zadá do používateľského konta. V prípade, ak Prevádzkovateľ poverí ďalšie osoby spracovaním osobných údajov, deje sa tak len za účelom poskytovania Služby v zmysle týchto Podmienok. Tieto osoby budú zároveň povinné rovnako dodržiavať mlčanlivosť ako Prevádzkovateľ vo vzťahu k údajom resp. osobným údajom, ktoré Používateľ Prevádzkovateľovi poskytol. Tieto osoby sú povinné riadiť sa pri vykonávaní svojej činnosti okrem iného aj týmito podmienkami.

 10. Prevádzkovateľ za účelom zabezpečenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov prijala so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva dotknutých osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku. Používateľ má právo informovať sa u spoločnosti o prijatých bezpečnostných a technických opatreniach podľa tohto bodu Podmienok.

Spracovanie osobných údajov tretích osôb zo strany Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ v prípade, ak koná v postavení sprostredkovateľa v zmysle bodu 6. tohto článku Podmienok, je povinný spracúvať osobné údaje na základe písomného pokynu Používateľa. Takýmto pokynom sa rozumie aj odoslanie žiadosti, ktorej súčasťou je pokyn na spracovanie osobných údajov tretej osoby, ktorá uzavrela zmluvný vzťah s Používateľom, pričom účelom spracovania osobných údajov tretej osoby je zabezpečenie zverejnenia hodnotenia ponúknutých služieb Používateľa zo strany tretej osoby na Portáli.

 2. Používateľ v zmysle bodu 11. tohto článku Podmienok poveruje Prevádzkovateľa v postavení sprostredkovateľa (v tomto bode ďalej označovaný aj ako „Sprostredkovateľ“) nasledovne:

  a) predmet spracúvania: Sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov poskytnutých Používateľom za účelom zabezpečenia a zverejnenia hodnotenia (recenzie) zo strany tretej osoby na Portáli; týmito sú zvyčajne osobné údaje klientov Používateľa – osôb, ktoré využili služby Používateľa spočívajúcich v sprostredkovaní predaja a/alebo prenájmu nehnuteľnosti a môžu byť nimi napríklad meno a priezvisko a adresa elektronickej pošty (e-mail) a iné v takom rozsahu, v akom ich Používateľ zadá Sprostredkovateľovi;

  b) doba spracúvania: odo dňa vzniku zmluvného vzťahu medzi Sprostredkovateľom a Používateľom podľa Podmienok až po ukončenie zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami podľa príslušných ustanovení Podmienok;

  c) povaha spracúvania: Sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov, ktoré získal Používateľ od svojich klientov pri poskytovaní svojich služieb týmto osobám. Povaha spracúvania osobných údajov spočíva v ich zhromaždení, zaznamenaní, uložení v databázach Sprostredkovateľa a v ich využití pri priamej komunikácii s týmito osobami;

  d) účel spracúvania: účelom spracovania osobných údajov Sprostredkovateľom je komunikácia s klientom Používateľa za účelom zabezpečenia a zverejnenia hodnotenia (recenzie) poskytnutých služieb Používateľa zo strany tretej osoby na Portáli;

  e) typy a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania: Sprostredkovateľ spracúva pre Používateľa pri poskytovaní služby bežné osobné údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia, biometrickými údajmi, genetickými údajmi ani osobnými údajmi týkajúcimi sa rozsudkov v trestných veciach alebo trestných činov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Týmito sú v závislosti od rozsahu údajov, ktoré Používateľ poskytne Sprostredkovateľovi, najmä:

  • meno a priezvisko príp. titul;
  • telefónne číslo;
  • adresa elektronickej pošty (e-mail) a iné.

  f) kategórie dotknutých osôb: najmä fyzické osoby (podnikatelia a nepodnikatelia) využívajúce maklérske služby Používateľa.

 3. Prevádzkovateľ v prípade, ak koná v postavení sprostredkovateľa v zmysle bodu 6. tohto článku Podmienok, je pri spracúvaní osobných údajov pre Používateľa oprávnený:

  a) získavať, zhromažďovať, šíriť, zaznamenávať, usporadúvať, preskupovať, kombinovať, prehliadať, premiestňovať, uchovávať, kopírovať, sprístupňovať a likvidovať osobné údaje;

  b) uchovávať osobné údaje na svojich technických prostriedkoch po dobu trvania zmluvného vzťahu zmysle Podmienok;

  c) vykonávať spracúvanie osobných údajov pre Používateľa v súlade s Podmienkami.

 4. Prevádzkovateľ v prípade, ak koná v postavení sprostredkovateľa v zmysle bodu 6. tohto článku Podmienok, je pri spracúvaní osobných údajov pre Používateľa povinný:

  a) spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov Používateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii okrem prenosu z/do Českej republiky a/alebo na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; Prevádzkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Používateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu;

  b) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona;

  c) v súčinnosti s Používateľom prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku;

  d) v súčinnosti s Používateľom zabezpečiť, aby fyzická osoba konajúca za Používateľa alebo Prevádzkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov Používateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;

  e) dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa v zmysle ustanovení § 34 ods. 2 a 5 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“);

  f) po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť Používateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby;

  g) poskytnúť súčinnosť Používateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa § 39 až 43 zákona č. 18/2018 Z. z. s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné Prevádzkovateľovi;

  h) vymazať osobné údaje alebo vrátiť Používateľovi osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia Používateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov;

  i) po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia Používateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť Používateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov;

  j) poskytnúť Používateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Používateľa alebo audítora, ktorého poveril Používateľ;

  k) bez zbytočného odkladu informovať Používateľa, ak má za to, že sa pokynom Používateľa porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

 5. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje prostredníctvom žiadosti, ktorej súčasťou je aj výslovný pokyn k spracovaniu týchto údajov. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá Používateľ.

 6. Prevádzkovateľ je ďalej povinný:

  a) spracúvať osobné údaje poskytnuté Používateľom v rozsahu a za podmienok ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných na území Slovenskej republiky a za podmienok vymedzených v týchto Podmienkach;

  b) získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, pričom je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti;

  c) zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojim obsahom a rozsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

  d) získavať osobné údaje na rozdielne účely osobitne a zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené;

  e) zabezpečiť osobné údaje pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním a na tento účel príjme technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov;

  f) poučiť všetky oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje Používateľa v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.;

  g) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a osobných údajoch získaných od Používateľa podľa týchto Podmienok. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení spracúvania, resp. po ukončení zmluvného vzťahu;

  h) bez zbytočného odkladu oznámiť Používateľovi prípad podozrenia z nebezpečného úniku, straty, zneužitia alebo iného možného nebezpečného bezpečnostného incidentu v súvislosti so spracúvanými osobnými údajmi;

  i) zabrániť tomu, aby sa osobné údaje v informačnom systéme využívali iným spôsobom ako bol stanovený účel ich spracovania.

 7. V prípade, ak je potrebné na poskytovanie služby zabezpečiť súhlasy od dotknutých osôb, Používateľ sa zaväzuje tieto zabezpečiť v takom rozsahu, aby Prevádzkovateľ mohol riadne plniť svoje povinnosti v zmysle týchto Podmienok.

 8. Používateľ je zodpovedný za to, že pri výbere Prevádzkovateľa postupoval v súlade s ustanoveniami § 34 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. a dbal na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť Prevádzkovateľa a jeho schopnosť poskytnúť dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo zákonné požiadavky a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

IV. Registrácia Používateľa (Firemný inzerent)

 1. Využívanie služieb Portálu Firemnými inzerentmi je podmienené registráciou.

 2. Registráciu spoločnosti (realitnej kancelárie) môže vykonať iba konateľ spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať určité úkony v mene zamestnávateľa.

 3. Oprávnená osoba pri registrácií spoločnosti definuje členov (maklérov), ktorým budú rozoslané pozvánky emailom na registráciu.

 4. Po registrácií je maklérovi automaticky vytvorený profil makléra, ktorý zdedí nastavenia z profilu kancelárie. Profil makléra je automaticky prepojený s profilom kancelárie.

 5. Po registrácií spoločnosti sa vytvorí profil realitnej kancelárie, kde sa zhromažďujú súhrnne všetci makléri patriaci k spoločnosti, všetky inzeráty všetkých maklérov a všetky hodnotenia maklérov.

 6. Makléri na prihlasovanie môžu využiť ich vlastnú emailovú adresu, ktorú definoval konateľ pri registrácií spoločnosti alebo MuvityID. MuvityID slúži zároveň aj ako unikátny identifikátor, pod ktorým evidujeme inzeráty jednotlivých členov kancelárie.

 7. Registrovaní používatelia (makléri) môžu pod svojim MuvityID pridávať, mazať a editovať inzeráty priamo cez administračné rozhranie portálu porovnavacmaklerov.sk alebo prostredníctvom podporovaných správcovských systémov, ktorých zoznam nájdete Tu.

 8. Neregistrovaní používatelia nemajú možnosť pridávať inzeráty.

 9. Registrovaní používatelia môžu vystupovať iba ako Firemný inzerent.

 10. Používateľ registráciou v systéme porovnavacmaklerov.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (celé meno, názov spoločnosti, telefónne číslo, fotografia, priemerné hodnotenie z recenzií, počet recenzií a počet predaných nehnuteľností od registrácie) pri svojich inzerátoch.

 11. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

 12. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

IV. Registrácia Používateľa (Neinzerujúci používatelia)

 1. Využívanie služieb Portálu používateľmi nie je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti správy inzerátov.

 2. Na registráciu môžu používatelia použiť ich vlastný Facebook alebo Google/Gmail účet. Používatelia sa tiež môžu registrovať a vytvoriť konto aj akýmkoľvek iným emailom.

 3. Registrovaní používatelia môžu pod svojim účtom v neobmedzenom množstve ukladať inzeráty medzi obľúbené, ukladať filter preferovaného vyhľadávania – čiže si nastaviť funkciu strážneho psa, pridávať inzeráty na porovnanie a získavať notifikácie o nových ponukách.

 4. Neregistrovaní používatelia majú tiež možnosť využívať služby portálu avšak niektoré funkcie sú obmedzené alebo nedostupné.

 5. Používateľ registráciou v systéme porovnavacmaklerov.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich inzerátoch.

 6. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

 7. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

V. Sprístupnenie konta

 1. Registrovaný používatelia môžu bezodkladne po registrácii využívať služby Portálu.
 2. Súkromní inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov. Rozumie sa tým, že majiteľ nehnuteľnosti odošle kontaktný formulár na ním vybraných maklérov za účelom spolupráce pri predaji nehnuteľnosti.

 3. Pri Firemných inzerentoch sú vyplnené údaje poslané administrátorom na overenie ich korektnosti. Pokiaľ sú všetky údaje správne (t.j. uvedené IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie súhlasia s výpisom z registra), Prevádzkovateľ bezodkladne kontaktuje Firemného inzerenta za účelom sprístupnenia služby. O tejto skutočnosti je Firemný inzerent informovaný e-mailom.

VI. Úprava údajov inzerenta

 1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu.

 2. V prípade, že sa firemnému inzerentovi zmenili skutočnosti uvádzané v detaile inzerátu na porovnavacmaklerov.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť cez administračné rozhranie portálu porovnavacmaklerov.sk alebo v správcovskom softvéri kancelárie z ktorého maklér či kancelária exportujú údaje na portál porovnavacmaklerov.sk Údaje, ktoré sú však viazané k samotnému kontu na porovnavacmaklerov.sk (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto konta.

 3. Registrovaný používatelia (neinzerujúci) si môžu svoje údaje meniť aj priamo v sekcii „Moje konto“ užívateľského menu, kliknutím na „Upraviť údaje“.

 4. Údaje, ktoré sú však viazané k samotnému kontu na Facebook alebo Google/Gmail (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto konta u prevádzkovateľa týchto účtov.

VII. Správanie sa Používateľov

 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

  a) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,

  b) nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,

  c) nesmie uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach;

  d) je povinný zobrazovať cenu ponúkaného tovaru (nehnuteľnosti) v inzercií ako výslednú, vrátane všetkých provízií a poplatkov, ktoré predmetne súvisia s ponúkaným tovarom (nehnuteľnosťou),

  e) Je povinný uvádzať pravdivé parametre k nehnuteľnosti ako: Adresa, popisné číslo, poschodie, počet izieb. Tieto údaje musia byť totožné s údajmi na zmluve s majiteľom nehnuteľnosti. V prípade firemný inzerent nevyplní alebo manuálne nedourčí niektorý z údajov po výzve Portálu, prevádzkovateľ Portálu sa môže z technických príčin rozhodnúť nezverejniť takýto inzerát,

  f) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku s rovnakými alebo pozmenenými parametrami, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,

  g) musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok,

  h) je povinný zverejňovať výlučne fotografie a texty, ktorých je Používateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva, vrátane autorských práv,

  i) v prípade, že si Firemný inzerent žiada zabezpečiť uverejňovanie vlastnej ponuky automatickým systémom Prevádzkovateľa (automatickým importom), je povinný sprístupniť mu všetky technické informácie súvisiace so správou vlastnej internetovej stránky, ktoré sú potrebné pre zladenie súčinnosti s Portálom. V prípade, že Firemný inzerent potrebné informácie neposkytne, Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie jeho ponuky vlastným automatickým systémom.

 2. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami.

 3. Používateľ je povinný zaraďovať inzeráty do zodpovedajúcej kategórie a podkategórie podľa typu a druhu nehnuteľnosti, uvádzať skutočnú lokalitu, v ktorej sa predmet ponuky nachádza a uviesť v poli „Cena“ uviesť výslednú cenu vrátane provízie pre RK, ktorá sa očakáva zaplatiť od potenciálneho záujemcu. Používateľ nesmie uvádzať zavádzajúce informácie, ktoré nezodpovedajú jeho skutočným požiadavkám.

 4. Používateľ nie je oprávnený uverejniť tú istú ponuku niekoľkokrát. V opačnom prípade má Prevádzkovateľ právo zmazať duplicitné ponuky Používateľa, a to aj bez predošlého upozornenia. Prevádzkovateľ má právo ponechať iba najaktuálnejšie pridanú ponuku.

 5. V prípade zmeny aktuálnosti inzerátov alebo údajov v nich uvedených je Používateľ povinný vykonať bezodkladne aktualizáciu alebo úpravu inzerátov. A to buď cez vlastný správcovský systém kancelárie alebo cez administračné rozhranie na porovnavacmaklerov.sk.

 6. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

 7. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy vecí cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.

 8. Používateľ v žiadnom prípade nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah Portálu, najmä nie je oprávnený obsah kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda.

 9. Používateľ je povinný postupovať, tak aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho používateľského konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá oprávnenie. Ďalej je Používateľ povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, najmä zamedzenie úniku prihlasovacieho mena a k nemu prislúchajúceho hesla. Používateľ je povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi každé zneužitie jeho používateľského konta. Používateľ zodpovedá za škodu, v prípade, ak v dôsledku porušenia povinnosti Používateľa stanovených v tomto bode vznikne Prevádzkovateľovi, inému Používateľovi alebo tretej osobe škoda.

 10. V prípade, ak Firemný inzerent ponúka nehnuteľnosti v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti (najmä realitná činnosť) alebo majetok, ktorého je vlastníkom, je povinný inzerovať takéto nehnuteľnosti výlučne prostredníctvom svojho firemného konta, a nie ako Súkromný inzerent. V prípade podozrenia, že sa nejedná o súkromnú inzerciu má Prevádzkovateľ právo vyžiadať od Používateľa doklad preukazujúci vlastnícke právo k inzerovanej veci v lehote stanovenej Prevádzkovateľom.

 11. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku Používateľa v prípade, že je Používateľ nedokáže po výzve Prevádzkovateľa preukázať právo k inzerovanej veci.

 12. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku Používateľa bez upozornenia aj v prípade, ak jeden Používateľ pridáva inzeráty na Portál pod viacerými kontami.

 13. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku alebo časť ponuky Používateľa v prípade, ak obsah tejto ponuky alebo časti ponuky porušuje tieto Podmienky.

 14. V prípade, ak Firemný inzerent pri pridávaní inzerátu alebo pridaním inzerátu alebo v rámci správy svojho inzerátu, poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú v článku VII alebo v článku VIII Podmienok a nevykoná nápravu v lehote určenej Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ portálu má právo na:
  a) Zamedziť pridávanie inzerátov na dobu: 30 dní

  b) Skryť inzerciu z ponuky inzerátov na dobu: 30 dní

  c) Zamedziť získavanie recenzií na dobu : 90 dní

  d) Dočasne vyresetovať všetky recenzie a počítadlá hodnotení a predaných nehnuteľností

  e) Zamedziť prístup do konta na dobu: 30 dní

 15. Prevádzkovateľ je oprávnený pristúpiť k zrušeniu konta Firemného inzerenta okrem prípadov uvedených v článku XII týchto Podmienok, aj v prípade, ak Firemný inzerent porušuje tieto Podmienky a nevykoná nápravu ani v lehote určenej v upozornení zaslanom Firemnému inzerentovi Prevádzkovateľom.

 16. Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť využívanie Služieb Užívateľovi, ktorý je v omeškaní platby za poskytnuté Služby, pričom do omeškania s platbou sa dostáva Užívateľ počnúc prvým kalendárnym dňom po uplynutí splatnosti faktúry vystavenej za poskytnuté služby v zmysle Cenníku. Pozastavenie využívania Služieb zahŕňa najmä, nie však výlučne, dočasné odstránenie („skrytie“) profilu, kontaktných údajov a zverejnených ponúk Užívateľa z Portálu. Užívateľovi, ktorému bolo pozastavené využívanie Služieb, bude umožnené Služby znova využívať najneskôr jeden kalendárny deň nasledujúci po dni, kedy uhradil omeškanú platbu.

VIII. Pridávanie inzerátov

 1. Inzerát je možné pridať iba v slovenskom a českom jazyku. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje týmito základnými spôsobmi:

  a) Vkladanie inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na porovnavacmaklerov.sk (iba Firemný inzerent),

  b) Realitnými softvérmi (iba firemný inzerent).

 2. Pridať inzerát
  Kliknutím na „Pridať inzerát“ sa dostanete na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu je taktiež žiadúce pridávať fotografie pre lepší zážitok z vyhľadávania.
  Inzerát pridaný firemným inzerentom je automaticky platný pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje cez administračné rozhranie porovnavacmaklerov.sk alebo cez Realitný softvér kancelárie.

 3. Automatický import:
  Pre Firemných inzerentov, ktorí používajú na administráciu svojej ponuky vlastnú internetovú stránku, existuje služba automatického importu. To znamená, že na základe zabezpečenia technickej kompatibility internetovej stránky predajcu (Používateľa) a systému Nehnutelnosti.sk môže byť jeho ponuka sťahovaná bez toho, aby ju musel manuálne zadávať a spravovať. Predajca (Používateľ) teda môže ponuku spravovať len na jednom mieste, no prezentovaný bude na miestach viacerých, čo zvyšuje jeho konkurencieschopnosť.

  Podľa technického riešenia importu, je import inzerátov uskutočňovaný buď ihneď s vyexportovanými zmenami inzerátov alebo každých 12 resp. 24 hodín – kvôli aktuálnosti ponuky. V prípade záujmu o import je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie Nehnutelnosti.sk, ktoré zabezpečí kompatibilitu oboch systémov.

 4. Realitné softvéry:
  Pre realitné kancelárie ponúkame možnosť importovať svoju ponuku prostredníctvom realitných softvérov využívajúce API alebo XML export inzerátov (aktuálne iba backOFFICE). V prípade záujmu o export inzercie je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie porovnavacmaklerov.sk na info@porovnavacmaklerov.sk

  Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by bola inak nevhodná pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; v takom prípade sa poskytnutá služba považuje za ukončenú a poskytnutú v celom rozsahu.

 5. Na Portáli je zakázané:

  a) písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,

  b) do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),

  c) do názvu alebo do textu inzerátu vkladať www adresu,

  d) pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie,

  e) používať ilustračné fotografie,

  f) používať fotografie, ktoré zjavne nesúvisia s predmetom inzercie, alebo nie je možné jednoznačne určiť, že je na nich vyobrazený predmet inzercie,

  g) pridávať do fotogalérie reklamné obrázky, ktoré propagujú iné služby,

  h) uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu výrobku), okrem vodoznaku (firmy môžu vo vodoznaku uvádzať svoje logo bez kontaktných údajov, logo nesmie obsahovať webovú adresu a ani jej časť),

  i) používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...),

  j) vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis,

  k) vkladať do popisu inzerátu kontaktné údaje, Používateľ vkladá kontakty výhradne na miesto na to určené, a to do časti Kontakt,

  l) v popise inzerátu alebo jeho nadpise propagovať predmety alebo služby, ktoré nesúvisia s inzerovanou nehnuteľnosťou,

  m) používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,

  n) používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...),

  o) atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

IX. Administrácia inzerátov

 1. Firemný inzerent môže svoje inzeráty, ktoré boli pridané prostredníctvom iného realitného softvéru cez API alebo XML súboru je možné meniť, dopĺňať alebo vymazať priamo cez tento softvér alebo cez maklérsku zónu na porovnavacmaklerov.sk.

X. Zrušenie konta

 1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:

  a) porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;

  b) porušenia Všeobecných podmienok pre servery prevádzkované spoločnosťou Websupport s.r.o.

  c) absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta);

  d) absencie verifikácie Používateľského konta prostredníctvom aktivačného emailu Používateľa, ktorý je zasielaný ihneď po registrácií kancelárie konateľom (v prípade, ak Používateľ neoverí svoje nové konto prostredníctvom emailu, nie je možné vykonať ani ďalšie prihlásenie sa do konta);

  e) dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia);

  f) na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa;

  g) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa.

XI. Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.

 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.

 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

 5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou Používateľov či z iných dôvodov.

XII. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.

 2. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

 3. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@porovnavacmaklerov.sk.

 4. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

 5. Prevádzkovateľ Portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

 6. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľov svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľ bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

 7. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným nižšie. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 8. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 9. Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: info@porovnavacmaklerov.sk

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. V prípade ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na porovnavacmaklerov.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

V Bratislave, dňa 16. Septembra 2018